Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az SCB Trade Kft. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a fogysz.hu webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő megnevezése:

 • Név: SCB Trade Kft.
 • Székhely: 1029 Budapest, Nagyrét utca 11.
 • Telefonszám:061 3987400
 • Cégjegyzék szám: 01-09-893721
 • Adószám: 14206742-2-41
 • E-mail cím: info@scbtrade.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: Bencsik Andrea
 • Telefonszám:+36 20 4302821
 • E-mail cím: everlife.scbtrade@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja:

Az SCB Trade Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap (webshop) használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja:

Az SCBTrade Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók részére hírlevelek küldése.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő az SCB Trade kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje

A kezelt adatok köre

Azonosítószám, felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, cím, hírlevél feliratkozási hozzájárulás.

Az áruházban regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia: teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak megadni: név, e-mail cím.

Adatkezelési alapelvek

Az SCB Trade Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő, Szolgáltató), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

– Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;

– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

– Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

– Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a fogysz.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A fogysz.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az

általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az

oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: info@scbtrade.hu

Postai úton: SCB Trade Kft 1029 Budapest, Nagyrét utca 11

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználás az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Adatkezelés időtartama:

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az üzemeltető az adatokat időbeli korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett írásos törlési kérelem beérkezését követően 3 munkanapon belül törli. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az adatokat megismerő személyek köre:

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes

adatokat elsősorban SCB Trade Kft. (Adatvédelmi tisztviselő: Bencsik Andrea)meghatározott munkatársai jogosultak megismerni. Az SCB Trade kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, ez alól kivételt képez a megrendelés feldolgozása, kiszállítása (a futárszolgálat igénybe vétele a megrendelés kézbesítéséhez), pénzügyi elszámolása, könyvelése, illetve a webáruház üzemeltetése során felmerülő szükséges esetek.

Az SCB Trade Kft. a honlap ( webshop) üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az SCB Trade Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Az SCB Trade Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, a partnerek az SCB Trade Kft felé nyilatkozatot tettek a jogi követelmények megfelelőségét tekintve.

Adatkezelő

Az adatkezelő határozza meg a személyes adatok feldolgozásának „céljait” és „módjait”. A jelenlegi adatvédelmi törvényekhez kapcsolódó gyakorlathoz hasonlóan az adatkezelőknek különféle megfelelőségi intézkedéseket kell tenniük annak kapcsán, hogy az adatokat hogyan gyűjtik, mire használják, mennyi ideig őrzik, és biztosítaniuk kell, hogy az emberek jogosultak legyenek hozzáférni a róluk tárolt adatokhoz.

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozók az adatkezelők nevében kezelnek személyes adatokat. Bizonyos kötelezettségek már közvetlenül az adatfeldolgozókra vonatkoznak, az adatkezelőknek pedig meghatározott szerződéses kötelezettségeknek kell alávetniük őket az adatok biztonságos és jogszerű feldolgozása érdekében.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám:13947109-2-43 Cégjegyzékszám: 01 09 980899

Fürgefutár.hu Kft adószám: 22966331-2-43 Cégjegyzékszám: 01 09 946845

CLAUSURA Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 12168862-2-43 Cégjegyzékszám: 01 09 561382

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruházban leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása során megadott adatokkal rögzítésre és megőrzésre kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása:

Vásárló adatainak módosítását az alábbiakban részletezett módon kérhet, illetve végezheti el saját maga:

Vásárló kérheti az SCB TradeKft -t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy hibásan megadott adatok, elütések helyesbítése). A módosítást az SCB Trade Kft. írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt

az info@scbtrade.hu e-mail címre lehet jelezni.

A regisztrált Vásárló személyes adatait a webáruházba történt bejelentkezést követően önmaga is tudja módosítani az „Adatok módosítása” menüpontra kattintva.

Hírlevélről történő leiratkozást a Vásárló elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási

linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti a

info@scbtrade.hu e-mail címre is.

Az adatkezelésben érintettek jogai:

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az SCB Trade Kft által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíthatja azokat az

ÁSZF-ben meghatározott módon. Az SCB Trade Kft. a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az SCB Trade Kft. a Vásárló kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármikor jogosult kérni adatainak törlését a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az SCB Trade Kft a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az SCB Trade Kft. a jogszabályban meghatározott, szükséges időtartamig megőrzi.

A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név. Az SCB Trade Kft

Székhely: 1029 Budapest Nagyrét utca 11

E-mail cím: info@scbtrade.hu

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az SCB Trade Kft munkatársaihoz fordulhat a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Továbbá a Vásárló kérheti adatainak zárolását. Az SCB Trade Kft zárolja a Vásárló személyes adatait, ha a Vásárló ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, valamint mindazokat az érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ez az értesítés mellőzhető, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha az SCB Trade Kfta Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli a Vásárlóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Továbbá a Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az SCB Trade Kfta tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és a döntéséről a Kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

Weboldalunk cookie-kat használ egyes funkciók nyújtásához. A cookie-k olyan kis méretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön készülékén tárolunk el akkor, amikor a weboldalunkra látogat. Ezeket a cookie-kat a készülék vissza küldi valahányszor a későbbiekben a weboldalunkra látogat. Az cookie-kban tárolt információk segítségével felismerhetjük Önt, és például könnyebbé tehetjük a weboldalunkon való navigálást.

A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusoknak az Ön számítógépre juttatására. A cookie-kat csak azok a webkiszolgálók olvashatják, ahonnan származnak.

Nem osztjuk meg a cookie-kban tárolt információkat harmadik felekkel az Ön kifejezett engedélye nélkül.

Ön bármikor megtekintheti a weboldalunkat cookie-k nélkül. A web böngészőket gyakran úgy konfigurálják, hogy cookie-kat fogadjanak el. Ahhoz, hogy az Ön web böngészője ne fogadjon cookie-kat (1) kikapcsolhatja a cookie-k használatát a weboldalunkra a cookie-rétegen keresztül történő elérésekor, vagy (2) kikapcsolhatja a cookie-kat a webböngészője beállításain keresztül. A webböngésző súgó funkciói segítségével megtudhatja, hogy miként tilthatja le és/vagy törölheti a cookie-kat a web böngészőjében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása/törlése miatt előfordulhat, hogy a weboldalunkon egyes funkciók nem fognak működni. A weboldalunkon található egyes funkciókhoz szükséges cookie-kat alább találhatja. Emellett a cookie-k letiltása/törlése csak az adott webböngésző beállításait érinti. A cookie-k letiltását/törlését ennek megfelelően a többi web böngészőben is el kell végezni.

Az egyes funkciókhoz használt cookie-k a személyekre való utalás nélkül:

 

 • Egyes felhasználói preferenciákat tároló cookie-k (pl. keresési és nyelvi beállítások)
 • A video- vagy audiotartalom hibátlan lejátszását biztosító információkat tároló cookie-k
 • Az egyes felhasználói bejegyzéseket ideiglenesen tároló cookie-k (pl. a bevásárló kosár vagy online űrlap tartalma)

 

Az egyes funkciókra használt cookie-k a személyekre való utalás nélkül:

 

 • A felhasználóink azonosítását és hitelesítését szolgáló cookie-k

 

Az adatok feldolgozását az Ön hozzájárulása teszi lehetővé (2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ezeket az adatokat addig tároljuk, amíg az adott cookie le nem jár vagy Ön nem törli.

Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét. A vásárló eldöntheti, hogy kívánja e későbbi vásárlásait kényelmessé tenni és akar e regisztrálni az oldalon. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés

Weboldalunk lehetővé teszi a hírlevelünkre való feliratkozást.

Ha feliratkozik a hírlevélre, és ezáltal hozzájárulását adja a hírlevelek fogadásához, akkor az adatait csak a hírlevelek küldése céljára használjuk fel. Az adatok feldolgozását az Ön hozzájárulása teszi lehetővé (2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az ezt szolgáló hivatkozás minden hírlevelünkben megtalálható. Adatbázisunkban feljegyezzük, hogy Ön leiratkozott a hírlevélről.

Diétás program regisztráció

A “Diétás Program”  regisztrált felhasználójaként lehetősége van nyomon követni diétáját, és kérheti szakértőnk és a közösség véleményét.  A Diétás Programban megadott adatok az Ön döntése szerint lehet nyilvánosan elérhetőek, nem csak a regisztrált felhasználók, hanem az oldal valamennyi látogatói számára. A Diétás Program a nyilvánosság számára az Ön által választott “beceneve” kerül megjelenítésre, és arról is Ön dönt, hogy a megosztott adatok alkalmasak-e arra, hogy az Ön személyét azonosítsák.

Az e körben kezelt adatkérések és az ebből származó kezelt adatok: felhasználói név, becenév, profilkép, e-mail cím, életkor, testmagasság, kezdő súly, aktuális súlyt, a bejegyzésenkénti súly változás, testsúly-diagram, BMI index, valamint a felhasználó által feltöltött képek és hozzászólások. A bejegyzéseket a további regisztrált felhasználóknak lehetőségük van kommentálni, illetve mood üzeneteket küldeni. A regisztrált tagok így kapcsolatba léphetnek egymással is akár – saját döntésük értelmében, illetve szabadon letilthatják a kapcsolatépítési és követési lehetőségeket. A tagságot érintő eseményekről, aktivitásokról a weboldalunk tájékoztató üzenetet küldhet az Ön által a regisztrációnál megadott e-mail címre.

A Diétás Program nyilvános beállítását bármikor jogosult megváltoztatni akként, hogy az a jövőben csak az Ön számára legyen elérhető, valamint jogosult azt teljes egészében törölni.

Az adatok feldolgozását az Ön hozzájárulása teszi lehetővé (2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az “Információk” oldalon. Bármilyen

felmerülő kérdésben az ott található elérhetőségeken tud az üzemeltetőhöz fordulni. Ha a

vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szerint járhat el. (Itt olvasható: http://www.naih.hu/files/Infotv-_MO.pdf )

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Cím:1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax:+36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Az SCB Trade Kft. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát

még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.